شرکت مجد اینترنشنال با توجه به اختیارات تعیین شده در قالب شرکت بازرگانی، قادر به تهیه، تأمین و توزیع مواد اولیه پلاستیک می باشد.